Bestuurlijke intelligence, het fundament van een goede bestuurlijke informatiepositie, ontstaat door informatie te verzamelen, op waarde te schatten en daar een oordeel over te vellen. Informatie, dat moet je dus eerst verzamelen maar belangrijker daarbij is dat het bestuur weet waar welke kennis te vinden is. Het Veiligheidscollectief ondersteunt bij het in kaart brengen van haar eigen kennis-areaal, die van haar partners en informatie afkomstig uit openbare bronnen. Vanuit dit pallet aan bronnen verzamelen wij essentiële kennis om daarmee doelgericht die gewenste informatiepositie te ontwikkelen. Dat noemen wij Informatie Design. Het Veiligheidscollectief beschikt over de kennis om het bestuur informatie uit de eigen organisatie en die van haar veiligheidspartners te duiden. Voor het putten van informatie uit de openbare bronnen hebben wij de volgende producten beschikbaar:

Onderzoek – Ontbreekt de gemeente capaciteit of kwaliteit dan kunnen de experts van Het Veiligheidscollectief de gewenste informatie beschikbaar maken. Jarenlange ervaring op het gebied van (online) research en deskundigheid op het gebied van authentieke strafrechtelijke recherche staan borg voor kwaliteit.

Internet Recherche Netwerk – Partners van Het Veiligheidscollectief bieden bestuurlijke opdrachtgevers de mogelijkheid tot het gebruik van het Internet Recherche Netwerk. Dit is een voor de overheid bestemd instrument om, via een gesloten netwerk, veilig onderzoek te doen op internet. Daarbij worden met ingebouwde forensische technologie feiten vastgelegd en het internet geautomatiseerd onderzocht.

Sociale Media – Op de sociale media is veel informatie beschikbaar, erg veel. Het Veiligheidscollectief is deskundig om het kaf van het korren te scheiden en daardoor voor opdrachtgevers een beeld te schetsen over de gewenste behoefte.

Journalistiek – Door de invloed van de nieuwe media en door economische afwegingen is de invloed en kwaliteit van de lokale media tanende. Een zoektocht naar die waarheid bestaat uit het op academische wijze vergaren van informatie uit diverse bronnen. Academisch opgeleide journalisten kunnen desgevraagd onderzoek doen naar gevoelens die leven in de lokale samenleving en daar waar mogelijk hier met feiten ondersteunen.

Enquête – Dat is een manier van onderzoek doen, waarbij gebruik wordt gemaakt van een vragenlijst, die aan meerdere personen wordt voorgelegd. Deze personen kunnen de hele doelgroep vormen, of zijn gehaald uit een representatieve steekproef. Het onderzoek kan gaan om zowel feiten als meningen. De uitslag van een enquête kan op zichzelf gehouden worden, maar dient meestal ter ondersteuning van andere gegevens. Experts van Het Veiligheidscollectief hebben een jarenlange ervaring op het gebied van enquête en de informatie wens van (bestuurlijke) opdrachtgevers geven zij professioneel vorm.

Benchmark – Dat is een vergelijkend onderzoek waarbij de prestaties van organisaties, producten, diensten of programma’s op identieke wijze worden onderzocht en met elkaar worden vergeleken. Hoe de benchmark precies wordt ingericht is afhankelijk van de kwaliteitscriteria die gemeten worden. Als dit is vastgesteld worden alle organisaties, diensten, producten, activiteiten, programma’s op dezelfde manier gemeten en langs dezelfde  meetlat gelegd. De jarenlange ervaringen van de deskundigen op het gebied van informatie is gevat in een grote database waarmee die wij als die meetlat naast de nieuw verkregen informatie kunnen leggen. Opdrachtgevers krijgen daarmee zicht op waar zij, met betrekking tot het te onderzoeken onderwerp, regionaal of landelijk zich verhouden.

Burgerpanel – Een van de partners van Het Veiligheidscollectief beschikt over een landelijk netwerk van burgerpanels. Deze panels kunnen ingezet worden met betrekking tot veiligheidsvraagstukken en doelgericht bevraagd worden.

Informatiescan – Het Veiligheidscollectief biedt de mogelijkheid om bovenstaande instrumenten, in welke combinatie dan ook, geografisch in te zetten. Ons onderzoek kan zich daarbij beperken tot doelgroep, straat, wijk of gemeente.

 

 

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt