De basis voor veiligheid is het adequaat delen van informatie. Dat vergt een gezonde afweging tussen privacy en doelmatigheid. De Algemene Verordening Gegevens bescherming is daarbij leidend. Om die grenzen optimaal te kunnen bewaken is continue monitoring essentieel. Daartoe hebben de partners van Het Veiligheidscollectief tijdbesparende  software ontwikkeld. Het Privacy Dashboard.

Dashboard – Grafisch realtime overzicht privacy beheer. Zicht op risico’s van verwerkingen, nalevingstatus door interne en externe partners. Overzicht kwaliteit van het beheer

Inventaris – Verplicht AVG register. Overzicht systemen en verwerkingen. Welke gegevens zijn opgeslagen, welke beveiligingsmaatregelen zijn genomen en gebruikt

Effectbeoordelingen – (DPIA) AVG verplicht. In kaart brengen van privacy risico’s de effecten en welke maatregelen zijn genomen. Grafisch overzicht om risico’s te beheersen

Datalekken – Verplicht AVG register om datalekken te registeren en automatisch binnen 72 uur te melden aan de AP. Betrokken interne personen worden automatisch gewaarschuwd en advies wordt gegeven over de te nemen maatregelen. E.e.a. binnen een grafische tijdlijn en bewaakt door een controletraject.

Beheer interne en externe informatieleveranciers – Bewaken van het (RIEC) convenant. Gegevens die die door partijen worden verwerkt worden automatisch geregistreerd en met een overzicht periodiek aangeboden

 

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Niet leesbaar? Verander code captcha txt